Privacy-en cookie verklaring

Via de website Cendriscoins.nl van Touch Incentive Marketing worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Touch Incentive Marketing acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

• Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;

• Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

• U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

• Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

• Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Het Touch Incentive Marketing gegevensbestand is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1452991. 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 18 september 2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website en bij het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. 

Wij verwerken van u de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer 
  • Bedrijfsnaam
  • Spaarsaldo
  • Ip-adres

Bewaartermijnen
Touch Incentive Marketing bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doelen te bereiken.

Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. 

Verstrekking aan derden
De door u verstrekte gegevens worden niet aan derde partijen doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen  toestemming heeft gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies 
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere het gebruik van onze (web)applicaties mogelijk maken en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze (web)applicaties kan beperken.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

• Het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;

• Het optimaliseren van onze diensten;

• Het afstemmen van de advertenties en content op onze website en onze nieuwsbrieven, op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. 

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via onze contactpagina http://touchincentive.com/contact/.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar support@touchincentive.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0)10 - 292 0666.